Life of Abhanga : अभंग जीवनाचे (We must learn to give good things)

Life of Abhanga : अभंग जीवनाचे, Humans must learn to give good things in their lives:मानवांनी त्यांच्या जीवनात चांगल्या गोष्टी देण्यास शिकले पाहिजे.

Screenshot 2

 

Life of Abhanga : अभंग जीवनाचे

करुनी अभ्यास सकल।

वाढवावी अक्कल।

नाही नक्कल।

या जीवनी ।।1।।

जिथे मिळाली सवड।

पूर्ण करावी आवड।

सनमार्गाला नको नावड।

करावी मानवानी ।।2।।

देह नाशीवंत।

श्वासाने जिवंत।

व्हाव्हे कीर्तिवंत।

सर्वानी ।।3।।

R.C.M Health Safety

वेळोवेळी सावधान।

मानावे समान।

मोठ्यांचा सन्मान।

करावा थोरांनी ।।4।।

जीवनाची जड़नघड़न।

जीवनात जन्म मरण।

चांगल्याला शरण।

जावे जीवंतपनी ।।5।।

नको अहंकार।

नको चमत्कार।

करा सत्कार।

चांगल्यांचा ।।6।।

नको भ्रम।

नको वाईट काम।

असावे नम्र।

सकळ जणांनी ।।7।।

यह भी जरूर पढ़े…..  

Leave a Reply

error: Content is protected !!