Babanchi shan ramai : बाबांची शान रमाई

Babanchi shan ramai : बाबांची शान रमाई, Rejoice in the platform of personality, Baba’s University Ramai, Pimple’s page Ramai.

 Babanchi shan ramai : बाबांची शान रमाई

व्यक्तीमत्वच व्यासपीठ रमाई

बाबाचं विद्यापीठ रमाई।1।

पिंपळाचे पान रमाई

बाबांची शान रमाई।2।

मित्रांची मैत्री रमाई

विश्वाशाची खात्री रमाई।3।

रामजी ची सून रमाई

भिमाच धन रमाई।4।

बाबांचा मान रमाई

व्यक्ती चा प्राण रमाई।5।

मनाची शांती रमाई

बाबांची विश्रांती रमाई।6।

कवि : अभय Babanchi shan ramai

यह भी जरूर पढ़े…Babanchi shan ramai

Leave a Reply

error: Content is protected !!